Art of the Crusades

Art of the Crusades ศิลปะแห่งสงครามครูเสด

Art of the Crusades ศิลปะแห่งสงครามครูเสด

Art of the Crusades สงครามครูเสดเป็นชุดของการรณรงค์ทางทหารที่ริเริ่มโดยกองกำลังคริสเตียนในยุคกลาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อยึดกรุงเยรูซาเล็มและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ จากการควบคุมของชาวมุสลิม ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา สงครามศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้ทิ้งผลกระทบที่ยาวนานต่อประวัติศาสตร์ ไม่เพียงแต่ในแง่ของศาสนาและการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงขอบเขตของศิลปะด้วย ศิลปะแห่งสงครามครูเสดสะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรง การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และวิวัฒนาการทางโวหารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายนี้

ศิลปะแห่งสงครามครูเสด

สงครามครูเสด ซึ่งเป็นชุดของการเดินทางทางทหารที่ดำเนินการโดยกองกำลังคริสเตียนในช่วงยุคกลาง ได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ในประวัติศาสตร์ ในขณะที่เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการยึดกรุงเยรูซาเล็มและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ จากการควบคุมของชาวมุสลิม ผลกระทบของสงครามครูเสดขยายออกไปนอกขอบเขตของศาสนาและการเมือง ความเร่าร้อนและการเผชิญหน้าทางวัฒนธรรมในยุคนี้มีอิทธิพลต่อศิลปะที่สร้างขึ้นในระหว่างและหลังสงครามครูเสด ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ไม่เหมือนใครซึ่งห่อหุ้มจิตวิญญาณของเวลานั้นไว้

Art of the Crusades

บริบททางศาสนา

ความศรัทธาและแรงจูงใจทางศาสนา

สงครามครูเสดขับเคลื่อนด้วยความกระตือรือร้นทางศาสนาและความเชื่อว่าการยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเชื่อของคริสเตียน อัศวิน ขุนนาง และสามัญชนได้รับการดลใจให้จับอาวุธ ขับเคลื่อนด้วยคำสัญญาแห่งความรอดและความปรารถนาที่จะปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ความทุ่มเทที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้แสดงออกในงานศิลปะที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลานี้

ความสำคัญของเยรูซาเล็ม

กรุงเยรูซาเล็มมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชาวคริสต์ ชาวมุสลิม และชาวยิว เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ตรึงกางเขน การฝังพระศพ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่แสวงบุญขั้นสูงสุด ศิลปินพยายามที่จะพรรณนาถึงความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอันเป็นที่นับถือแห่งนี้ โดยแสดงภาพสถานที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ในผลงานของพวกเขา

สัญลักษณ์ในศิลปะสงครามครูเสด

ศิลปะสงครามครูเสดมักใช้สัญลักษณ์และลวดลายเพื่อสื่อถึงประเด็นและข้อความทางศาสนา ไม้กางเขน สัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ มีจุดเด่นในรูปแบบต่างๆ ของการแสดงออกทางศิลปะ สัญลักษณ์อื่นๆ เช่น จอกศักดิ์สิทธิ์หรือพระเมษโปดกของพระเจ้า ถูกนำมาใช้เพื่อกระตุ้นความหมายทางจิตวิญญาณและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ผู้ศรัทธา

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

พบกับภาคตะวันออก

สงครามครูเสดทำให้ชาวยุโรปตะวันตกสัมผัสโดยตรงกับวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาของตะวันออก รวมถึงอารยธรรมไบแซนไทน์ อิสลาม และเปอร์เซีย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเหล่านี้จุดประกายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะของพวกครูเซด สุนทรียศาสตร์ เทคนิค และวัสดุแบบตะวันออกเริ่มผสานเข้ากับประเพณีแบบตะวันตก ทำให้เกิดการสังเคราะห์ทางศิลปะที่แตกต่างออกไป

อิทธิพลต่อศิลปะสงครามครูเสด

การเผชิญหน้ากับตะวันออกได้นำเสนอรูปแบบศิลปะใหม่และการยึดถือสัญลักษณ์แก่พวกครูเซด โมเสกไบแซนไทน์และการประดิษฐ์ตัวอักษรอิสลามเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินกลุ่มครูเสด ซึ่งรวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ในงานสร้างสรรค์ของพวกเขาเอง การผสมผสานของประเพณีศิลปะตะวันออกและตะวันตกทำให้เกิดภาษาภาพที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของสงครามครูเสด

ความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม

ปราสาทและป้อมปราการ

หนึ่งในมรดกที่ยั่งยืนของสงครามครูเสดคือปราสาทและป้อมปราการอันน่าประทับใจที่สร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ โครงสร้างเหล่านี้ทำหน้าที่ทั้งในด้านการป้องกันและการบริหาร และแสดงถึงความกล้าหาญทางทหารของพวกครูเซด ในทางสถาปัตยกรรม พวกเขาผสมผสานอิทธิพลของยุโรป ไบแซนไทน์ และอิสลามเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดป้อมปราการที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในรัฐครูเสด

สถาปัตยกรรมของสงฆ์

นอกเหนือจากปราสาทแล้ว สถาปัตยกรรมทางศาสนายังรุ่งเรืองในช่วงสงครามครูเสด โบสถ์ วิหาร และอารามถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสักการะและรองรับผู้แสวงบุญที่เพิ่มจำนวนขึ้น สิ่งก่อสร้างทางศาสนาเหล่านี้แสดงให้เห็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกัน โดยผสมผสานองค์ประกอบของโรมาเนสก์ โกธิค ไบแซนไทน์ และประเพณีของอิสลาม

อิทธิพลของรูปแบบไบแซนไทน์และอิสลาม

พวกครูเสดพบกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนในโลกไบแซนไทน์และอิสลาม ซึ่งทิ้งผลกระทบยาวนานต่อแนวทางการสร้างของพวกเขาเอง โดมแบบไบแซนไทน์ ซุ้มประตูแบบอิสลาม และลวดลายประดับต่างๆ ล้วนเข้ามาสู่สถาปัตยกรรมครูเสด ทำให้เกิดบทสนทนาที่มองเห็นได้ระหว่างประเพณีทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน

การแสดงภาพ

ต้นฉบับเรืองแสง

การผลิตต้นฉบับเรืองแสงเติบโตในช่วงสงครามครูเสด หนังสือที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเหล่านี้มีภาพประกอบที่ซับซ้อน ชื่อย่อที่หรูหรา และเส้นขอบที่ประณีต ฉากในพระคัมภีร์ การพรรณนาถึงนักบุญ และตอนต่างๆ จากสงครามครูเสดเป็นหนึ่งในเรื่องที่ปรากฏในต้นฉบับอันวิจิตรงดงามเหล่านี้ สะท้อนทั้งความเลื่อมใสในศาสนาและการเล่าขานเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ไอคอนและจินตภาพทางศาสนา

ไอคอนมีบทบาทสำคัญในไบแซนไทน์และประเพณีคริสเตียนตะวันออกและมีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะสงครามครูเสด ภาพทางศาสนาเหล่านี้มักวาดบนแผ่นไม้เป็นภาพพระคริสต์ พระแม่มารี และนักบุญต่างๆ ภาพสัญลักษณ์ของยุคสงครามครูเสดผสมผสานภาพสัญลักษณ์ไบแซนไทน์เข้ากับแบบแผนทางศิลปะตะวันตก ทำให้เกิดรูปแบบที่โดดเด่นซึ่งรวบรวมแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณในสมัยนั้น

ภาพเหมือนและศิลปะการเล่าเรื่อง

ยุคสงครามครูเสดได้เห็นการหลั่งไหลของภาพบุคคลและศิลปะการเล่าเรื่อง ภาพเหมือนของขุนนาง อัศวิน และบุคคลสำคัญทางศาสนาปรากฏขึ้น ทำให้เห็นภาพเหมือนและบุคลิกของตัวแบบ ศิลปะการเล่าเรื่อง เช่น พรมและจิตรกรรมฝาผนัง บรรยายฉากจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการต่อสู้และการพิชิต การแสดงออกทางศิลปะเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นภาพบันทึกของสงครามครูเสด ทำให้ผู้เข้าร่วมและการกระทำของพวกเขาเป็นอมตะ

เทคนิคและวัสดุทางศิลปะ

โมเสกและปูนเปียก

เทคนิคโมเสกและปูนเปียกเจริญรุ่งเรืองในช่วงสงครามครูเสด พวกครูเสดได้พบกับโบสถ์ไบแซนไทน์ที่ประดับประดาด้วยโมเสกอันวิจิตรงดงาม และพวกเขาก็รับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในความพยายามทางศิลปะของพวกเขาเอง จิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพวาดบนปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งทาใหม่ก็กลายเป็นที่นิยมเช่นกัน ทำให้เกิดงานศิลปะที่มีชีวิตชีวาและคงทนซึ่งประดับประดาตามผนังโบสถ์และปราสาท

งานโลหะและเคลือบฟัน

งานฝีมือโลหะและเครื่องเคลือบขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงสงครามครูเสด ช่างฝีมือผู้ชำนาญได้สร้างโบราณวัตถุ ไม้กางเขน และถ้วยรางวัลที่ออกแบบอย่างประณีต ซึ่งมักประดับด้วยอัญมณีล้ำค่า งานเคลือบที่โดดเด่นด้วยสีสันที่สดใสและรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนประดับวัตถุโลหะเหล่านี้ เพิ่มความหรูหราให้กับสิ่งประดิษฐ์ทางศาสนา

สิ่งทอและเย็บปักถักร้อย

สิ่งทอและการเย็บปักถักร้อยมีบทบาทสำคัญในศิลปะสงครามครูเสด พรมทออย่างหรูหราและเสื้อผ้าปักแสดงถึงความมั่งคั่งและสถานะของเจ้าของ สิ่งทอเหล่านี้มักแสดงฉากจากคัมภีร์ไบเบิลหรือสงครามครูเสด โดยผสมผสานศิลปะและการเล่าเรื่องในรูปแบบที่พกพาสะดวกและสะดุดตา

มรดกของสงครามครูเสด

ผลกระทบต่อศิลปะยุโรป

สงครามครูเสดมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะยุโรป ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในการแสดงออกทางศิลปะ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเปิดรับสุนทรียภาพแบบตะวันออกมีอิทธิพลต่อเทคนิคทางศิลปะ ภาพสัญลักษณ์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมในศตวรรษต่อมา ยุคสงครามครูเสดได้วางรากฐานสำหรับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการสำรวจขอบฟ้าใหม่ทางศิลปะ

ความพยายามในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ในยุคปัจจุบัน มีความพยายามในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและสถาปัตยกรรมของสงครามครูเสด สถาบัน นักวิชาการ และนักอนุรักษ์ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อปกป้องโบราณวัตถุและโครงสร้างอันล้ำค่าเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันจะอยู่รอดสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ความพยายามในการอนุรักษ์เหล่านี้ช่วยให้เราได้ชื่นชมมรดกทางศิลปะอันรุ่มรวยของสงครามครูเสด และเข้าใจถึงความสำคัญของมรดกเหล่านี้ในบริบทที่กว้างขึ้นของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

สงครามครูเสด ซึ่งเป็นชุดของสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่ต่อสู้กันในช่วงยุคกลาง ได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนซึ่งยังคงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการยึดคืนกรุงเยรูซาเล็มและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ จากการควบคุมของชาวมุสลิม แต่สงครามครูเสดก็ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อแง่มุมต่าง ๆ ของสังคม รวมถึงศาสนา การเมือง การค้า และวัฒนธรรม การทำความเข้าใจมรดกของสงครามครูเสดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

 1. ผลกระทบทางศาสนา
  • สงครามครูเสดทำให้อำนาจและอิทธิพลของคริสตจักรคาทอลิกแข็งแกร่งขึ้น ศาสนจักรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและจัดตั้งสงครามครูเสด และอำนาจของศาสนจักรได้รับการจัดตั้งขึ้นผ่านการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ทางทหาร
  • แนวคิดเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์ฝังลึกอยู่ในความคิดทางศาสนา นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในนามของความเชื่อ อุดมการณ์นี้ยังคงมีอิทธิพลต่อความขัดแย้งทางศาสนาในโลกสมัยใหม่
  • สงครามครูเสดได้เพิ่มการไม่ยอมรับทางศาสนาและความเป็นปรปักษ์ระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิม ส่งเสริมมรดกแห่งความเกลียดชังที่ยังคงมีอยู่ในบางภูมิภาคแม้กระทั่งทุกวันนี้
 2. ผลทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
  • สงครามครูเสดได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของยุโรปและตะวันออกกลางอย่างมีนัยสำคัญ ขุนนางศักดินาและกษัตริย์ได้รับอำนาจและบารมีจากการเข้าร่วมในสงครามครูเสด ก่อร่างสร้างการพัฒนาของรัฐชาติ
  • การก่อตั้งรัฐครูเซเดอร์ในเลแวนต์นำไปสู่การเกิดขึ้นของระเบียบทางการเมืองใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายพันธมิตรและการแข่งขันที่ซับซ้อนระหว่างมหาอำนาจยุโรปและมุสลิม
  • สงครามครูเสดได้จุดประกายความปรารถนาที่จะสำรวจและพิชิต ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่ยุคแห่งการค้นพบและการล่าอาณานิคมของยุโรป
 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้า
  • สงครามครูเสดอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้า ความคิด และเทคโนโลยีระหว่างยุโรปและตะวันออก ปฏิสัมพันธ์นี้ก่อให้เกิดการเติบโตของเส้นทางการค้า เช่น เส้นทางสายไหม และการขยายตัวของการค้าในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน
  • พ่อค้าชาวยุโรปได้สัมผัสกับสินค้าฟุ่มเฟือยและความสำเร็จทางวัฒนธรรมของโลกอิสลาม ซึ่งนำไปสู่ความต้องการสินค้าเหล่านี้และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางศิลปะและปัญญาในยุโรป
  • สงครามครูเสดมีส่วนทำให้จักรวรรดิไบแซนไทน์เสื่อมถอยและการเพิ่มขึ้นของนครรัฐในอิตาลี โดยเฉพาะเวนิสและเจนัว ในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
 4. อิทธิพลทางวัฒนธรรมและสติปัญญา
  • สงครามครูเสดส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการฟื้นฟูทางปัญญาในยุโรป นักวิชาการชาวยุโรปได้พบกับประเพณีทางปัญญาอันเข้มข้นของโลกอิสลาม ซึ่งนำไปสู่การแปลและการเก็บรักษาตำรากรีกและโรมันคลาสสิก
  • การได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและอารยธรรมที่หลากหลายในช่วงสงครามครูเสดได้เปิดมุมมองของชาวยุโรปให้กว้างขึ้น กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากหาความรู้และการสำรวจ
  • ศิลปะของสงครามครูเสด สถาปัตยกรรม และวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นการผสมผสานของรูปแบบศิลปะของยุโรปและตะวันออก ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสุนทรียะของสงครามครูเสดที่แตกต่างกัน
 5. ผลที่ตามมาและการโต้เถียงในระยะยาว
  • มรดกของสงครามครูเสดยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงและความขัดแย้ง บางคนมองว่าสงครามครูเสดเป็นการกระทำที่แสดงถึงความกระตือรือร้นทางศาสนา ในขณะที่คนอื่นๆ วิจารณ์พวกเขาถึงความรุนแรง การทำลายล้าง และการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
  • ความทรงจำของสงครามครูเสดยังคงหล่อหลอมอัตลักษณ์ร่วมและเรื่องเล่าของวัฒนธรรมและกลุ่มศาสนาต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง
  • บทเรียนจากสงครามครูเสดเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายของลัทธิคลั่งศาสนา ความซับซ้อนของความขัดแย้งทางศาสนา และความสำคัญของการเจรจาและความเข้าใจในการแก้ไขข้อพิพาท

โดยสรุป สงครามครูเสดได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนซึ่งแทรกซึมอยู่ในแง่มุมต่างๆ ของสังคม พวกเขามีอิทธิพลต่อการพัฒนาศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สร้างแนวทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกของสงครามครูเสดทำให้เข้าใจความซับซ้อนของโลกของเรา และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในขันติธรรม การเจรจาต่อรอง และความเคารพซึ่งกันและกันในการจัดการกับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม

บทสรุป

ศิลปะแห่งสงครามครูเสดเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเผชิญหน้าทางวัฒนธรรม ความกระตือรือร้นทางศาสนา และการแลกเปลี่ยนทางศิลปะที่กำหนดช่วงเวลาอันปั่นป่วนนี้ในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมไปจนถึงต้นฉบับเรืองแสง งานศิลปะที่เกิดขึ้นในระหว่างและหลังสงครามครูเสดได้รวบรวมจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจของอัศวินและผู้แสวงบุญแห่งสงครามครูเสด ใช้เป็นเสมือนภาพบันทึกของการอุทิศตน การพิชิต และการเผชิญหน้ากับอารยธรรมอื่น ๆ ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะ

คำถามที่พบบ่อย

 1. สงครามครูเสดมีแรงจูงใจจากเหตุผลทางศาสนาเพียงอย่างเดียวหรือไม่?
  • ในขณะที่แรงจูงใจทางศาสนามีบทบาทสำคัญในสงครามครูเสด ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความทะเยอทะยานทางการเมือง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความปรารถนาในการผจญภัยก็มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมเช่นกัน
 2. ศิลปะสงครามครูเสดมีอิทธิพลต่อศิลปะอิสลามหรือไม่?
  • สงครามครูเสดอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคริสเตียนครูเสดกับโลกอิสลาม ในขณะที่มีการถกเถียงถึงอิทธิพลโดยตรง เป็นไปได้ว่าความคิดและเทคนิคทางศิลปะมีการแลกเปลี่ยนและมีอิทธิพลซึ่งกันและกันในระดับหนึ่ง
 3. อะไรคือความสำคัญของต้นฉบับเรืองแสงจากยุคสงครามครูเสด?
  • ต้นฉบับที่เขียนด้วยแสงมีมูลค่าสูงในช่วงสงครามครูเสดเนื่องจากทำหน้าที่เป็นสิ่งของที่ให้ข้อคิดทางวิญญาณ บันทึกทางประวัติศาสตร์ และแหล่งการศึกษาและแรงบันดาลใจ
 4. ศิลปะของสงครามครูเสดได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างไรตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา?
  • ศิลปะครูเสดได้รับการเก็บรักษาไว้โดยความพยายามในการอนุรักษ์โดยเฉพาะ การจัดทำเอกสารอย่างระมัดระวัง และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันที่ปกป้องโบราณวัตถุเหล่านี้
 5. สงครามครูเสดมีผลกระทบอย่างไรต่อศิลปะยุโรป?
  • สงครามครูเสดได้แนะนำเทคนิคทางศิลปะใหม่ๆ ภาพสัญลักษณ์ และรูปแบบสถาปัตยกรรมให้กับยุโรป ปูทางไปสู่การพัฒนาทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในอนาคต

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ติดตามบทความอื่น ๆ ได้ที่ southgatebaptist.com อัพเดทบทความน่าสนใจมากมายรวมมาไว้ให้เลือกอ่านกันได้อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นสังคม, สุขภาพ, กีฬา, เอนเตอเทนเม้นท์, ธุรกิจ, แฟชั่น, การเงิน, ไลฟ์สไตล์, การศึกษา และ ข่าวสารทั่วโลก เป็นต้น

อ้างอิง https://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_the_Crusades

 

 

แทงบอล

Releated