ufabet

ออร์แกนิค ธุรกิจสร้างเงิน SME ไทย

ธุรกิจสินค้าออร์แกนิคในไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2561

มูลค่าตลาดสินค้าออร์แกนิคของไทยจะอยู่ที่ 2,700-2,900 ล้านบาท และน่าจะมีมูลค่าพุ่งไปสู่ระดับ 5,400 ล้านบาท ตามที่ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ในปี 2564  โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพการกินอยู่ที่ดีมากขึ้น ประกอบกับรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น (โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง)

รวมถึงข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้บริโภค นโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จะทำให้อุปสงค์และอุปทานตลาดออร์แกนิคในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในตลาดนั้น อยู่ที่องค์ประกอบหลักๆ คือ ความต้องการของสินค้าออร์แกนิคที่ผู้บริโภคไทย จะคำนึงถึงหรือมีส่วนต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

ufabet

ตลาดส่งออกเป็นช่องทางหนึ่งที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าออร์แกนิค

เพราะเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น จากกระแสการบริโภคที่เน้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพ เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในประเทศนั้นๆ

ผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาประกอบกิจการในตลาดสินค้าออร์แกนิค ทั้งผู้ประกอบการเดิมในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่อยู่นอกธุรกิจ แต่ต้องการเข้ามาขยายโอกาสในตลาดนี้ แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิมหรือรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด การจะอยู่ในธุรกิจออร์แกนิคนั้น ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

ผู้ประกอบการออร์แกนิคที่ต้องการขยายตลาดจากการเป็นผู้ส่งออก นอกเหนือจากสิ่งที่จะต้องพัฒนาด้านการผลิตและทำการตลาดในข้างต้นแล้ว ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมากขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือ

กฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่ตลาดปลายทางยอมรับ คู่แข่งในตลาดที่ต้องเผชิญ และระบบการซื้อขายและการชำระเงิน เพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวขึ้น


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ southgatebaptist.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated