คณะการท่องเที่ยวฯม.หอการค้า ผ่านการรับรอง UNWTO.TedQual

คณะการท่องเที่ยวฯม.หอการค้า ผ่านการรับรอง UNWTO.TedQual

ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual หรือ Tourism Education Quality เป็นการรับรองคุณภาพการศึกษาด้านการท่องเที่ยว โดยองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านขององค์การสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษานี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก โดย UNWTO.TedQual จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพตามหลักการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และต้องนำเอาหลักจริยธรรมการท่องเที่ยวโลกเข้าสู่กระบวนการบริหารหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบการพิจารณาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

1. หลักสูตร-พิจารณาจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2. ผู้เรียน-พิจารณาจากการจัดการกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

3. การเรียนการสอน-พิจารณาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนในหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การส่งเสริมการดำเนินงานทุกองค์ประกอบ รวมทั้งการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและสังคม ตามหลักจริยธรรมการท่องเที่ยวโลก (Global Code of Ethics for Tourism) ของ UNWTO

คณะการท่องเที่ยวฯม.หอการค้า ผ่านการรับรอง UNWTO.TedQual

ดร.ยงยุทธกล่าวต่อว่า ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร ว่ามีความสอดคล้องตามตัวชี้วัดของ UNWTO.TedQual หรือไม่

โดยในครั้งนี้คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา UNWTO.TedQual จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรถือว่ามีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน และในอนาคตอันใกล้คณะฯ ยังมีแผนที่จะขอรับรองมาตรฐาน UNWTO.TedQual ในหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะฯ อีกด้วย

ดร.ยงยุทธกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนของนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะ ที่จะนำพาตนเองให้เติบโตในสายวิชาชีพอย่างไม่สิ้นสุด การผ่านการรับรองมาตรฐาน UNWTO.TedQual ของคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ยิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพองค์รวมทั้งหมดของคณะ ที่มีความพร้อมต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศต่อไป”

อย่างไรก็ตาม สำหรับคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ, สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน, สาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเวนต์, สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเวนต์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ southgatebaptist.com

UFA Slot

Releated